..::Owned By FALLAGA | Sniper B & SHADOW TN::..

Facebook.com/Fallegah

http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/10/10/0d35404e67fa03.jpg

ברוך הבא ..

מה עניינים .. ؟
|
מעולם קודם סעיפים לא פוחדים ממוות מעולם |

| لأ نهاب الموت |

למרבה המזל היה לחדור לאתר זה

בנים אה של קופים, אבל אתה יודע שאלוהים איתנו ... ؟

אנחנו מוסלמים, שאם אלוהים איתנו, זה אנחנו ... ؟

אתה צריך לדעת שהערבים חזקים יותר ממך

אמנם אין נשק אבל הנשק שלנו

| אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא נביאו |

אתה לא יודע כמה המשפט הזה, אבל אנחנו יודעים

אנחנו שNjhad ולהרוג אותו, ואם שמעתי את המילה

| אללה הוא אכבר |

מוסלמי, יודע שהנצחון הגיע

אם אתה בצד ימין וטלעת שאי פעם היה ופנים אל פנים

| שקרא לך לשלום הכריז המלחמה הראשונה |

| היטלר אמר |

| אני היה יכול לשרוף את כל היהודים בעולם, אבל אני מיעוטם יצא לעולם לדעת למה נהרג |

יבואו היום וNDAS על הראש שלך

יבוא היום ואני יהיה בין המוג'אהדין בכל הארצות הכבושות

אל תשכחו את זה אף פעם לא ישבור

בגלל שראית אותי אתה יודע שדבריי אמיתיים

| לראות אותך בג'יהאד |

http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/10/10/0d35404e67fa03.jpg

Hacked By Sniper B & SHADOW TN .

.I will never stop hacking your sites zioniste.

http://img04.arabsh.com/uploads/image/2012/10/10/0d35404e67fa03.jpg